EKONOMİ

 

          Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde piyasa ekonomisine dayalı bir büyüme stratejisi benimsenmiştir. Bu ekonomik düzende devlet müdahaleci değil, özel sektöre yol gösterici, teşvik edici ve yardımcı bir rol üstlenmiştir. Uygulanan politikalarda, özel sektörün gelişmesine, kaynakların rasyonel değerlendirilmesine gereken öncelik ve önem verilmekte, yabancı sermayenin ülke koşullarına uygun yatırım alanlarına yönlendirilmesi teşvik edilmektedir. Bu kapsamda turizm, sanayi, ticaret, ulaştırma ve yüksek öğrenim sektörleri önem taşımaktadır.

 

          Gayri Safi Milli Hasıla 2001 yılında cari fiyatlarla 1,070,424,473 milyon TL (908.8 milyon ABD $) olarak gerçekleşmiştir. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içerisindeki payları itibarıyla en etkili olan sektörler kamu sektörü, ticaret-turizm, ulaştırma-haberleşme ve sanayi olmuştur. Bu sektörlerin 2001 yılı itibariyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki  payları sırası ile, %17.1, %14.6, %13 ve %12 olarak gerçekleşmiştir. Tarım sektörünün  payı ise %9.7 oranında olmuştur.

 

         KKTC 2001 yılında,  4,303 ABD Doları değerinde  fert başına düşen GSMH ile orta gelirli ülkeler kategorisinde yeralmıştır.

 

        KKTC’nde  nitelikli  bir işgücü bulunmaktadır. Eğitim sistemindeki yüksek kalite fertlerin yeteneklerini geliştirme yönündedir. KKTC’nde mevcut 13 mesleki ve teknik öğrenim kurumu ile 8 yüksek öğrenim  kurumu vardır. Yüksek öğrenim kurumlarının  5 tanesinin eğitim dili İngilizce’dir.

 

        2001 yılında çalışan nüfus, 90,366 kişi ile toplam nüfusun %42.8’ini oluşturmuştur. Çalışan nüfusun sektörler içindeki dağılımına bakıldığı zaman, Kamu sektörünün %20’lik paya sahip olduğu görülmektedir. Diğer sektörlerin 2001 yılı itibarıyla payları; tarımda %16.5, inşaatta %15.6, serbest meslek ve hizmetlerde %15.9, ticaret-turizmde %10.7, sanayide %9.6, ulaştırma-haberleşmede %9 ve mali müesseseler sektöründe %2.7 olmuştur. 2001 yılında resmi kayıtlara göre işsizlik oranı ise %1.6 olmuştur.

 

        KKTC’nin  ada ekonomisi özelliklerine ve  sınırlı kaynaklara sahip olması nedeni ile,  dış ticaret ekonomide önem taşıyan sektör olarak ortaya çıkmaktadır. KKTC’nde liberal bir ticaret politikası benimsenmekte ve ülke ayırımı yapılmadan  uygulanmaktadır. KKTC’nin 60 dan fazla ülke ile ticari ilişkileri vardır.