KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Kamu  Hizmeti Komisyonu Devlet Başkanı  tarafından atanan bir Başkan ve dört Üyeden oluşur.

           Kamu Hizmeti Komisyonunun Kuruluşu

          Devletin genel yönetim  ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin etkinlik ve verimlilikle yerine getirilmesini sağlamak üzere, kamu görevlilerinin atanmalarını , onaylanmalarını, sürekli ve emeklilik hakkı kazandıran kadrolara yerleştirilmelerini, terfilerini, nakillerini, çekilmiş, sayılmalanı (istifa), .emekliye sevklerini, azil ve görevden geçici olarak uzaklastırılmalar da dahil tüm disiplin işlemlerini ,tarafsız ve bağımsız bir organ olarak, objektif kıstaslar çerçevesinde ve bu Yasa ve yürürlükteki mevzuat uyannca yerine getirmek üzere bir Kamu Hïzmeti Komisyonu kurulur.

          Kamu Hizmeti Komisyonunun Görevleri